Algemene voorwaarden Farm to Fork

Artikel 1. ALGEMEEN Farm to Fork is een product van Verdoco bv, BE 0809.575.559, Elsboslaan 9, 9840 De Pinte

Artikel 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen met Verdoco bv. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan Verdoco bv, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Het niet geldig zijn van een bepaling van deze algemene voorwaard-en heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, welke onver-kort van toepassing blijven. Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke bevestiging tussen Verdoco bv en de klant. Dergelijke afwijking is slechts geldig voor het specifieke overeengekomen geval en kan nooit als precedent worden beschouwd. Het – zelfs herhaaldelijk – niet-toepassen door Verdoco bv van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Verdoco bv behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging zal geen invloed hebben op bestaande overeenkomsten.

Artikel 3. INHOUD Onder ‘inhoud’ wordt verstaan alle producten, teksten, afbeeldingen, omschrijvingen en andere data vermeld op enige communicatie vanwege Verdoco bv, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, e-mails, websites of catalogi. Verdoco bv kan niet garanderen dat de inhoud geen vergissingen, weglatingen of typo-grafische fouten bevat of dat de informatie altijd up-to-date is. Verdoco bv heeft het recht om de inhoud op elk moment aan te passen, te veranderen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. De inhoud van de verschillende communicatievormen van Verdoco bv is niet bindend en is louter bedoeld voor informatieve doeleinden. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van een beeldscherm waarop de klant een website bezoekt of waarin e-mails worden geopend, kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken. Ook de afdrukweergave van catalogi en aanverwante documenten kunnen kleur-afwijkingen teweeg brengen. De website van Verdoco bv is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen aan de klant over haar producten en activiteiten. Verdoco bv heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Verdoco bv kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd en geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Gebruikers mogen de informatie op de website kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Artikel 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Bij een online bestelling voor Farm to Fork dienen alle stappen van het bestelproces doorlopen te worden. Eenieder die een bestelling plaatst, bevestigt handelsbekwaam te zijn. De opties die tijdens de online bestelling door het systeem worden aangegeven op vlak van tijdstip van levering, gelden op basis van beschikbaarheden op het ogenblik van de online bestelling. Het plaatsen van een online bestelling door de klant doet nog geen overeen-komst met Verdoco bv ontstaan. In het geval Verdoco bv zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling – zoals maar niet beperkt tot het niet meer voorradig zijn van de bestelde producten – zal Verdoco bv de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Reeds uitgevoerde betalingen zullen binnen de 14 kalenderdagen worden terugbetaald. In geen geval kan een schadevergoeding worden geëist van Verdoco bv. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Artikel 5. UITVOERING OVEREENKOMST Verdoco bv is enkel gebonden tot levering van de producten en/of uitvoering van de diensten zoals specifiek omschreven in de orderbevestiging of de andere documenten die deel uitmaken van de overeenkomst. Alle producten en diensten die niet expliciet werden voorzien, worden supplementair aangerekend aan de klant, ongeacht of zij het gevolg zijn van een wijziging van de opdracht door de klant, van onvoorziene omstandigheden of van eender welke andere reden.

Artikel 6. ANNULERING OVEREENKOMST  De klant-consument beschikt voor de online aankopen van Verdoco bv via de webshop van Farm to Fork niet over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, vermits deze aankopen betrekking hebben op de levering van goederen die slechts beperkt houdbaar zijn en snel kunnen bederven (artikel VI.53, 4° Wetboek Economisch Recht).

Artikel 7. LEVERING Producten worden enkel geleverd in de gebieden waarvoor Verdoco bv de bestelling aanvaardt. Leveringen gebeuren door Verdoco bv of diens logistieke partner op het door de klant aangegeven leveringsadres. Leveringen van orders op de webshop gebeuren standaard (feest- en brugdagen uitgezonderd) op de aangegeven dagen. De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren op het aangegeven adres. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie, de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening. Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen, of op een ander aangegeven plaats. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking tijdens de afrekening. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Verdoco bv is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Verdoco bv kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht. Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Verdoco bv heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de klant betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. De klant is verantwoordelijk voor alle bijkomende taxen en heffingen. Verdoco bv neemt geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Verdoco bv verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Voor zover bij wet toegelaten, is de Verdoco bv niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering. Voorlopig wordt enkel in de provincies Antwerpen, Vlaams Brabant, Oost Vlaanderen, West Vlaanderen en het Brussels gewest.

Artikel 8. PRIJS  Alle productprijzen zijn in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten, zoals in voorkomend geval leveringskosten, worden steeds afzonderlijk vermeld. Verdoco bv behoudt zich het recht voor de prijzen op elk ogenblik aan te passen. De prijs verschuldigd door de klant is de prijs zoals op de orderbevestiging weergegeven.

Artikel 9. BETALING  Online bestellingen via de Farm to Fork webshop van Verdoco bv dienen onmiddellijk betaald te worden via de aangeboden online betaalinstrumenten. Voor de online betalingen doet Verdoco bv een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Verdoco bv heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Verdoco bv niet gehouden tot levering of uitvoering zolang de online bestelling niet integraal is betaald. Door het plaatsen van een online bestelling aanvaardt de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Verdoco bv. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de vijf werkdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

Artikel 10. KLACHTEN Verdoco bv garandeert de kwaliteit en de versheid van haar producten tijdens de normale verbruiksperiode voor de betrokken producten, dit op voorwaarde dat de klant de producten in adequate omstandigheden bewaart (onder meer op vlak van koeling). De klant dient de producten van Verdoco bv onmiddellijk na levering te verifiëren, onder meer (doch niet uitsluitend) met betrekking tot conformiteit, juiste hoeveelheden, zichtbare gebreken, Klachten met betrekking tot de producten van Verdoco bv worden enkel in aanmerking genomen indien de klant deze heeft vermeld op de afgetekende leveringsnota of bij gebreke aan leveringsnota deze schriftelijk, elektronisch of telefonisch aan Verdoco bv overmaakt heeft binnen een termijn van twee (2) uur nadat de producten zijn geleverd of na het afgesproken tijdstip waarop de producten geleverd moesten zijn. Het mailadres voor klachten is info@farmtofork.be, het telefoonnummer voor klachten is 0475-26.72.12 .Na het constateren van enig gebrek, is de klant gehouden om het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken. In ieder geval dienen klachten steeds schriftelijk of elektronisch te worden overgemaakt aan Verdoco bv, met identificatie van de betrokken goederen/diensten en een gedetailleerde motivering van de klacht. Bij gebreke van tijdige schriftelijke klacht wordt de klant geacht de geleverde goederen en diensten onherroepelijk te aanvaarden. Na het constateren van enige tekortkoming of een beweerd gebrek, is de klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID  Verdoco bv is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de klant geleden. De aansprakelijkheid van Verdoco bv beperkt zich in elk geval – naar eigen keuze en inzicht van Verdoco bv – tot het (opnieuw) leveren van de ontbrekende of gebrekkige producten. Is herlevering / heruitvoering niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de klant recht op een terugbetaling van de prijs van de ontbrekende of gebrekkige producten en/of diensten. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Verdoco bv nooit verder reiken dan de factuurwaarde van de ontbrekende of gebrekkige producten of diensten. De aansprakelijkheid van Verdoco bv is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De klant kan in geen geval aanspraak maken op vrijwaring door Verdoco bv voor:

– Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of dit werd veroorzaakt door een fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid;

– Problemen met de versheid of kwaliteit van producten die te wijten zijn aan consumptie na de normale verbruiksperiode van de producten of te wijten aan de bewaring in onaangepaste omstandigheden (onder meer op vlak van koeling, vochtigheid of externe geuren). Allergische of andere reacties naar aanleiding van de consumptie van de producten daar kan Verdoco bv uiteraard ook niet aansprakelijk voor zijn.

Artikel 12. OVERMACHT EN HARDSHIP Verdoco bv en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven Verdoco bv het recht om, naar eigen keuze de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten en/of de contractuele voorwaarden te herzien en/of de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat Verdoco bv enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In al deze gevallen zal de klant gehouden zijn tot betaling van alle producten en prestaties die reeds werden geleverd op datum van schorsing, herziening of beëindiging, en van alle kosten opgelopen of nog op te lopen door Verdoco bv ten gevolge van de schorsing, herziening of beëindiging. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet limitatief) natuuromstandigheden, oorlog, terrorisme of dreiging met terreur, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijf-organisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/of gereedschappen, schaarste in grondstoffen en/of materialen, vertragingen bij of faillissement van leveranciers of onderaannemers.

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  Verdoco bv beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s). Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Verdoco bv.

Artikel 14. VERWERKING KLANTGEGEVENS EN PRIVACY Wanneer producten worden aangekocht, gaat de klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals voor leveringen en facturen. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en de facturatie. Door het plaatsen van een bestelling van een product komen de klantgegevens terecht in het klantenbestand van Verdoco bv die deze persoonlijke informatie nooit zal doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijk verplicht is om dat te doen, of zij in geval van wanbetaling genoodzaakt wordt deze door te geven aan een incassobureau. De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor directe marketing initiatieven. De klant heeft het recht om zijn of haar persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Dit kan via email info@farmtofork.be. 

Artikel 15. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT In geval van betwisting over deze algemene voorwaarden, alsook over elke andere overeenkomst die tussen Verdoco bv en de klant wordt gesloten, zijn uitsluitend de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de maatschappelijk zetel van Verdoco bv bevoegd.

Het Belgisch recht is van toepassing.